ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ » στη συνεδρίαση της 31/10/213 και έλαβε τον αριθμό 132/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΟΛΘΒ-Ε9Π).

Αν θέλετε να κατεβάσετε τον κανονισμό σε μορφή pdf, παρακαλούμε πατήστε εδώ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός

“Δήμου Αγίας Παρασκευής”

Περιεχόμενα Κανονισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 5

Εισαγωγή 5

Άρθρο 1ο : Προοίμιο 5

Άρθρο 2ο : Θεσμικό πλαίσιο 6

Άρθρο 3ο : Όργανα Διοίκησης 6

Άρθρο 4ο : Προϋπολογισμός- Διαχείριση- Έργα- Προμήθειες 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 7

Λειτουργία Πολιτιστικών χώρων Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.. 7

Άρθρο 5ο : Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ. 7

Άρθρο 6ο : Σκοπός Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. 7

Άρθρο 7ο : Πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 8

Άρθρο 8ο :Είδη Εκδηλώσεων. 8

Άρθρο 9ο : Λειτουργία τμημάτων. 8

9α) Δραστηριότητες, Εκπαιδεύσεις 8

9β) Αριθμός τμημάτων 9

9γ) Πρόγραμμα – Ωράριο Λειτουργίας 9

9δ) Εγγραφές 9

9ε) Δικαιολογητικά 10

9στ) Δίδακτρα 10

9ζ) Εκπαιδευτικό προσωπικό. 10

Άρθρο 10ο: Τμήμα Λαϊκού Πανεπιστήμιου. 10

Άρθρο 11ο : Διάθεση Αιθουσών 10

11α) Αίθουσες του Ν.Π.Δ.Δ. προς διάθεση 10

11β) Διαδικασία Διάθεσης Αιθουσών 11

11γ) Έλεγχος Διαθεσιμότητας και Διάθεση Αίθουσας από υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. 11

11δ) Αντίτιμο Παραχώρησης 11

11ε) Περιεχόμενο Σύμβασης 12

11στ) Επιβολή τέλους διαφήμισης. 12

11ζ) Απαγορεύσεις. 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 14

Λειτουργία χώρων αθλητισμού Ν.Π.Δ.Δ 14

Άρθρο 12ο : Αθλητικές Εγκαταστάσεις. 14

Άρθρο 13ο : Σκοποί Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 15

Άρθρο 14ο : Ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. 15

Άρθρο 15ο : Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων. 15

15α) Πρόγραμμα Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 16

Άρθρο 16ο : Λειτουργία τμημάτων 17

16α) Δραστηριότητες, Εκπαιδεύσεις 17

16β) Αριθμός τμημάτων 17

16γ) Πρόγραμμα – Ωράριο Λειτουργίας 17

16δ) Εγγραφές 17

16ε) Δικαιολογητικά 17

16στ) Δίδακτρα 18

16ζ) Φοίτηση 18

16η) Εκπαιδευτικό προσωπικό. 18

Άρθρο 17ο : Διαδικασία Διάθεσης. 18

17α) Διάθεση σε Αθλητικά Σωματεία / Συλλόγους 18

17β) Διάθεση σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (εκτός αθλητικών σωματείων). 19

17γ) Διάθεση σε φυσικά πρόσωπα. 19

Άρθρο 18ο : Υπογραφή σύμβασης χρήσης. 20

Άρθρο 19ο : Παράδοση και παραλαβή χώρων και εξοπλισμού. 20

Άρθρο 20ο: Διαχείριση συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις-διακίνηση υλικού & εξοπλισμού. 20

Άρθρο 21ο: Αντίτιμο. 21

Άρθρο 22ο: Υποχρεώσεις αθλητικών ομοσπονδιών και συλλόγων 21

Άρθρο 23ο: Υποχρεώσεις αθλούμενων (μεμονωμένων ατόμων, αθλητικών συλλόγων με υπεύθυνο καθηγητή σχολικών ομάδων, προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, λοιπών φορέων). 22

Άρθρο 24ο: Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές. 22

Άρθρο 25ο : Διεξαγωγή προπονήσεων. 22

Άρθρο 26ο : Διεξαγωγή αγώνων. 23

26α) Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστές εγκαταστάσεις. 23

26β) Διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο. 24

26γ) Διεξαγωγή αγώνων σε γήπεδο ποδοσφαίρου. 24

26δ) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο στίβου. 24

Άρθρο 27ο : Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Εκδρομών. 24

Άρθρο 28ο : Κωλύματα διάθεσης των αθλητικών χώρων προς άλλους. 24

Άρθρο 29ο : Επιβολή τέλους διαφήμισης. 25

Άρθρο 30ο : Περιορισμοί χρήσης – απαγορεύσεις. 25

Άρθρο 31ο : Προσωπικό – Αρμοδιότητες προσωπικού. 25

Κεφάλαιο 4ο 26

Λειτουργία Θεάτρου και Κινηματογράφου Ν.Π.Δ.Δ 26

Άρθρο 32ο : Σκοπός Θεάτρου και Κινηματογράφου του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. 26

Άρθρο 33ο : Η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και Κινηματογράφου. 26

Άρθρο 34ο : Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου - Κινηματογράφου. 27

Άρθρο 35ο : Παραχώρηση με αντίτιμο του Δημοτικού Θεάτρου - Κινηματογράφου. 28

Άρθρο 36ο : Εντευκτήριο Θεάτρου - Κινηματογράφου. 29

Άρθρο 37ο : Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου. 29

Κεφάλαιο 5ο 30

Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου Ν.Π.Δ.Δ 30

Άρθρο 38ο : Δημοτικό Ωδείο του Νομικού Προσώπου 30

Άρθρο 39ο : Σκοπός Δράσης του Δημοτικού Ωδείου. 30

Άρθρο 40ο : Σκοπός Δράσης της Δημοτικής Χορωδίας. 30

Άρθρο 41ο : Μαθήματα 30

Άρθρο 42ο : Εγγραφές- Τμήματα 31

Άρθρο 43ο : Δίδακτρα 31

Άρθρο 44ο : Φοίτηση 32

Άρθρο 45ο : Διδακτικές Ώρες 33

Άρθρο 46ο : Εκπαιδευτικό Προσωπικό 33

Άρθρο 47ο : Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις 33

Άρθρο 48ο : Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας του Ωδείου. 33

Κεφάλαιο 6ο : 35

Λειτουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής Ν.Π.Δ.Δ 35

Άρθρο 49ο : Δημοτικό Φιλαρμονική του Νομικού Προσώπου 35

Άρθρο 50ο : Σκοπός Δράσης της Φιλαρμονικής. 35

Άρθρο 51ο : Μαθήματα 35

Άρθρο 52ο : Εγγραφές- Τμήματα 36

Άρθρο 53ο : Υποχρεώσεις Μαθητών – Εκτελεστών 36

Άρθρο 54ο : Φοίτηση 37

Άρθρο 55ο : Εκπαιδευτικό Προσωπικό 37

Άρθρο 56ο : Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις 37

Άρθρο 57ο : Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας. 38

Κεφάλαιο 7ο : 39

Γενικοί Όροι – Επίλογος 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Εισαγωγή

Άρθρο 1ο : Προοίμιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/10, την 1η Ιανουαρίου 2011 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής δεν επέρχεται καμία αλλαγή.

Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/10, κάθε Καλλικρατικός Δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει είτε δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή, εναλλακτικά, εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δινόταν η δυνατότητα σε δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να διατηρηθούν ως αυτοτελή, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την ανωτέρω διατήρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγ. Παρασκευής, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, προέβη κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/10, και με την αριθμό απόφαση 36/2011/11 (ΦΕΚ 621 Β/18-4-2011) στη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία

 1. Πνευματικό Κέντρο Αγ. Παρασκευής,

 2. Οργανισμός Άθλησης Αγ. Παρασκευής,,

και τη σύσταση του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής».

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234, παράγραφος 2 και 240 παράγραφος 2 του Ν.3463/06, τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν κανονισμούς λειτουργίας. Η κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας, θεσπίζει τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των δημοτικών νομικών προσώπων και της υλοποίησης των δράσεων, τους γνωστοποιεί στους χρήστες των εγκαταστάσεων, στους συμμετέχοντες στις δράσεις (αθλούμενους, συλλόγους, θεατές κ.α.) και γενικά, θέτει το πλαίσιο λειτουργίας του νομικού προσώπου. Οι ανωτέρω κανονισμοί λειτουργίας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Ν.Π.Δ.Δ. και υποβάλλονται στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Λόγω της υποχρέωσης κατάρτισης κανονισμών λειτουργίας από τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. η κεντρική διοίκηση είχε προβεί στο παρελθόν στην έκδοση πρότυπων κανονισμών λειτουργίας μέσω υπουργικών αποφάσεων για μία σειρά από δράσεις και αρμοδιότητες που ασκούν τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως ενδεικτικά είναι :

 • Η υπ’ αριθμόν 11-10/18-10-2001 (Φ.Ε.Κ. Β 1362/18-10/01) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κ. Καϊσερλής και Αθλητισμού Γ. Φλωρίδης με τίτλο : “Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας” ,

 • Η υπ’ αριθμόν 83064/ΙΖ/03 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Π. Ευθυμίου (Φ.Ε.Κ. Β 1173/20-8-03) με τίτλο: «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών».

 • Παράλληλα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Μουσικών Σχολών των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζεται από τις διατάξεις του Β.Δ. του 1957, ΦΕΚ Α΄ 229/11-11-1957, όπως τροποποιήθηκε από το Β.Δ. του 1966, ΦΕΚ Α΄ 7/ 16-1-1966,

 • Καθώς και θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κινηματογράφων και των θεάτρων καθορίζονται από τις διατάξεις του Β.Δ. 1956, Φ.Ε.Κ. Α' 123/17-5-1956,

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω διατάξεις καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 236 και 240 του Ν. 3463/06, συντάσσει το σχετικό κανονισμό λειτουργίας και τον υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Άρθρο 2ο : Θεσμικό πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:

 • Άρθρο 1 και 103 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 • Άρθρο 75, 234, 236, 240 και 241 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

 • Ν. 423/1976 (ΦΕΚ Α' 223/76) : Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμό,

 • Κ.Υ.Α 11-10/18-10/2001 (Φ.Ε.Κ. Β 1362), Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας,

 • Υ.Α. 17112/00 (ΦΕΚ Β 847 Β'/00), Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.),

 • Β.Δ. 11-11-57 (ΦΕΚ 229 Α/1957) : Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 3ο : Όργανα Διοίκησης

Το δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Θέματα που άπτονται της συγκρότησης, της λειτουργίας, της θητείας, των αρμοδιοτήτων και της εν γένει λειτουργίας των ανωτέρω οργάνων διοίκησης ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρα 240 και 234 του Ν. 3463/06) και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και τον Δήμαρχο, καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 3584/07 αναφορικά με την Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Άρθρο 4ο : Προϋπολογισμός- Διαχείριση- Έργα- Προμήθειες

Για τον προϋπολογισμό, την διαχείριση καθώς και για τον τρόπο και τις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων, των μελετών και των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών και εργασιών του Νομικού Προσώπου έχουν αναλογική εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται στους Δήμους ,σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 240 και την παράγραφο 1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Λειτουργία Πολιτιστικών χώρων Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 5ο : Εγκαταστάσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/06, μπορεί να γίνει παραχώρηση της χρήση των δημοτικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξη το δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» με την υπ’ αριθμόν 145/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραχωρηθεί προς χρήση το Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο «Σταύρος Κώτσης» επί της οδού Σπάρτης 1, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) αίθουσες μαθημάτων και μία (1) αίθουσα μαθημάτων - εκδηλώσεων, δύο (2) αποθήκες και δύο (2) αίθουσες γραφεία.

Το Νομικό Πρόσωπο δύναται, ανάλογα των αναγκών του, να του παραχωρούνται ή να εκμισθώνει και επιπλέον χώρου.

Οι αίθουσες που αναφέρονται παραπάνω χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες, όπως :

 • Εκδηλώσεις Πολιτιστικού - Πνευματικού Περιεχομένου

 • Επιστημονικές Ομιλίες – Διαλέξεις

 • Κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαφτίσεις, κ.λπ.

 • Γενικές Συνελεύσεις

 • Φεστιβάλ

 • Σεμινάρια

 • Συνέδρια

 • Πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Δήμου, των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων του Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 6ο : Σκοπός Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.

Στους σκοπούς των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δημοτικού Νομικού Προσώπου περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Η ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην πολιτιστική αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας.

 • Η οργάνωση εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία των δημοτών.

 • Η παρότρυνσης των κατοίκων της περιοχής ανεξαρτήτου ηλικίας να ασχοληθούν με τα πολιτιστικά δρώμενα και εν γένει με την κοινωνικοποίηση.

 • Η δημιουργία τμημάτων πολιτιστικών – καλλιτεχνικών - πνευματικών δραστηριοτήτων είναι η συμβολή του νομικού προσώπου, ως φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προαγωγή της πολιτιστικής – καλλιτεχνικής - μουσικής εκπαίδευσης.

 • Η προβολή των πολιτι­στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Μέσω του πολιτιστικού και πνευματικού κέ­ντρου, των λαϊκών χορών, και την υποβοήθηση ερασιτεχνικών σχημάτων τοπικών συλλόγων.

 • Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των κατοί­κων του Δήμου και ειδικότερα των νέων, για την αξιο­ποίηση και διάθεση επ’ αυτού του ελεύθερου χρόνου, προς τους σκοπούς του Πολιτιστικού Οργανισμού.

 • Η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συναυλιών.

 • Η διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, διακοσμητικής, φωτογραφίας κ.λπ.

 • Η συγκέντρωση και προβολή λαογραφικού υλικού από τους τόπους καταγωγής των κατοίκων του Δήμου μας για τη συνέχιση της λαϊκής παράδοσης.

 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διατήρηση εθί­μων και παραδόσεων της πατρίδας μας και η υποβοή­θηση αντίστοιχων εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων του Δήμου μας.

Άρθρο 7ο : Πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Ν.Π. δύναται να πραγματοποιεί ποικίλες εκδηλώσεις.Στην περίπτωση που η εκδήλωση πραγματοποιείται από το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο και τα επιμορφωτικά του τμήματα, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη απόφασης του αρμόδιου οργάνου.

Στην περίπτωση που η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Νομικό Πρόσωπο σε συνεργασία με τρίτους (π.χ. μουσικά συγκροτήματα, θιάσους, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες κλπ), τότε απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η σύναψη σύμβασης η οποία θα αναφέρει με σαφήνεια τα παρακάτω:

 • Το φορέα με τον οποίο θα συνεργαστεί το Ν.Π.Δ.Δ.

 • Το είδος της εκδήλωσης

 • Το χώρο, την ημέρα και την ώρα που θα λάβει μέρος η εκδήλωση.

 • Το ποσό που θα καταβληθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. στον φορέα, καθώς και τον τρόπο καταβολής του.

 • Τις πιθανές παροχές που θα προσφέρουν στον φορέα - συνεργάτη μετά από συνεννόηση.

 • Τις κυρώσεις που θα επιβληθούν και στις δύο πλευρές σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης καθώς και στην περίπτωση που προκληθούν φθορές από τον φορέα - συνεργάτη.

Επίσης πρέπει να αναφέρεται ότι ο φορέας - συνεργάτης έχει λάβει γνώση του αντικειμένου της εκδήλωσης καθώς και του κανονισμού λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ, τον οποίο αποδέχεται στο σύνολό του.

Άρθρο 8ο :Είδη Εκδηλώσεων.

Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ποικίλουν και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και πνευματικών δραστηριοτήτων, όπως

 • μουσικές παραστάσεις,

 • θεατρικές παραστάσεις,

 • ποικίλες εκθέσεις και εκθέσεις εικαστικών,

 • διάφορα φεστιβάλ, όπως φεστιβάλ χορού και μουσικής,

 • συνέδρια, ομιλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα,

 • παιδικές εκδηλώσεις,

 • καλοκαιρινές κατασκηνώσεις,

 • εκθέσεις βιβλίου, παρουσιάσεις βιβλίων, κλπ.

Οι κατηγορίες εκδηλώσεων δεν είναι δεσμευτικές αλλά ενδεικτικές. Η επιλογή των θεμάτων των εκδηλώσεων θα γίνεται με απόφαση του Προέδρου ενώ θα εξαρτάται από τη δράση του Νομικού Προσώπου την εκάστοτε περίοδο και θα τηρεί τους σκοπούς χρήσης του Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 9ο : Λειτουργία τμημάτων.

9α) Δραστηριότητες, Εκπαιδεύσεις

Στις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου δύναται να πραγματοποιούνται διάφορα μαθήματα Μουσικής, Ωδείου, Χορωδία, Φιλαρμονικής, Θέατρο και Θεατρικό Παιχνίδι, Γυμναστικής, Παραδοσιακού και Σύγχρονου Χορού, Φωτογραφίας και Εικαστικές Τέχνες, όπως Ζωγραφική, Κεραμική, Χειροποίητο Κόσμημα, Χειροτεχνεία, κ.α., για παιδιά, νέους και ενήλικες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από καθηγητή σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα και σε ανάλογα τμήματα.

Επιπλέον, στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου λειτουργούν οργανωμένες ομάδες ερασιτεχνικού χορού και θεάτρου καθώς και χορωδία για όλες τις ηλικίες.

Ενδεικτικές αρμοδιότητες αυτών των δραστηριοτήτων ανά δράση είναι:

Α) Θέατρο

 • Δημιουργεί ερασιτεχνικές ομάδες με στόχο τη θεατρική παιδεία των συμμετεχόντων.

 • Σκηνοθετεί έργα και δημιουργεί ανοιχτό ερασιτεχνικό θίασο.

 • Διοργανώνει θεατρικές παραστάσεις σε συνεργασία με το γραφείο προγραμματισμού

 • Διοργάνωση και προβολή πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 • Μεριμνά για τη δημιουργία και συντήρηση των κοστουμιών και των σκηνικών καθώς και

 • των άλλων διαδικασιών (μουσική επιμέλεια, φωτισμοί, επιμέλεια προγράμματος), που

 • είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση μιας θεατρικής παράστασης.

Β) Θεατρικό Εργαστήρι για Παιδιά

 • Μαθήματα υποκριτικής-αυτοσχεδιασμού

 • Κατασκευή μάσκας

 • Άσκηση της αναπνοής

 • Κινησιολογία, ελεύθερη έκφραση του σώματος για τη δημιουργία «ομάδας» που προάγει την τέχνη και τον πολιτισμό.

Γ) Εικαστικές Τέχνες

 • Φροντίζει για τη δημιουργία τμημάτων και την παράδοση μαθημάτων ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλυπτικής, χαρακτικής, κοσμήματος, ψηφιδωτού, θεάτρου σκιών, εικαστικών τεχνών κ.α

 • Διοργανώνει εκθέσεις σε συνεργασία με το γραφείο προγραμματισμού, με τα έργα των μαθητών των παραπάνω τμημάτων.

 • Διοργανώνει παντός είδους εκθέσεις ιδιωτών δημοτών.

Δ) Εργαστήρι Δημιουργικής Φωτογραφικής Έκφρασης

 • Εκπαιδεύσεις σε όλο το φάσμα των εφαρμογών των φωτογραφικών λήψεων.

 • Παρουσιάσεις και ανάλυση των έργων

 • Εκπαιδεύσεις σχετικά με την πορεία σημαντικών φωτογράφων

 • Φωτογραφικές εξορμήσεις και προβολή των φωτογραφιών αυτών, στουντιακές λήψεις με φωτογραφικά φώτα κ.α

9β) Αριθμός τμημάτων

Η πραγματοποίηση των μαθημάτων γίνεται με την οργάνωση των ενδιαφερόμενων μαθητών σε ανάλογα τμήματα. Ο αριθμός των τμημάτων που θα δημιουργηθεί θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της συμμετοχής του κοινού. Ο αριθμός των μελών του κάθε τμήματος θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο- καθηγητή του κάθε τομέα, μετά από συνεννόηση με την υπεύθυνη υπάλληλο που έχει ορισθεί από το νομικό πρόσωπο, και από τις απαιτήσεις της ίδιας της δραστηριότητας.

9γ) Πρόγραμμα – Ωράριο Λειτουργίας

Το πρόγραμμα την μαθημάτων και αναλόγως οι ημέρες και ώρες λειτουργίας, θα καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα αναρτάται σε εμφανές σημείο ή και σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. site Δήμου) για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

9δ) Εγγραφές

Οι εγγραφές θα ξεκινάνε από το μήνα Σεπτέμβριο και θα διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους , αναλόγως της διαθεσιμότητας των θέσεων. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.. Για την συμπλήρωση των θέσεων θα τηρείται σειρά προτεραιότητας, ενώ αν κρίνεται σωστό και εφικτό θα προστίθενται νέα τμήματα.

9ε) Δικαιολογητικά

Τα μέλη θα πρέπει με την αίτηση τους για εγγραφή να προσκομίζουν στη Γραμματεία των τμημάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας τους. Τα δικαιολογητικά θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε αίτηση για ένταξη σε τμήμα προγράμματος θα γίνεται δεκτή μόνο με την κατάθεση του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, ενώ εκκρεμής αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

9στ) Δίδακτρα

Τα δίδακτρα και τα τέλη εγγραφής των μαθητών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου. Με την έναρξη του εκάστοτε διδακτικού έτους όλοι οι μαθητές οφείλουν να έχουν καταβάλλει την εγγραφή και την πρώτη δόση του τρέχοντος έτους ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά το μάθημα το οποίο επιθυμούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων εγκαίρως θα διακόπτεται η παρακολούθηση του μαθήματος. Σε περίπτωση οφειλών από προηγούμενο έτος, αιτήσεις εγγραφής στη νέα εκπαιδευτική περίοδο δε θα γίνονται δεκτές.

Η εξόφληση των διδάκτρων όπως αυτές ορίζονται ανά διδακτικό έτος πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου (15) του μηνός που αντιστοιχούν Μαθητές, οι οποίοι καθυστερούν την καταβολή των διδάκτρων, ειδοποιούνται από τη Γραμματεία για την ταμειακή τους τακτοποίηση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αποβάλλονται εντός δύο (2) μηνών.

Σε περίπτωση που μέλος διαγραφεί από πρόγραμμα εκμάθησης του Ν.Π. δε γίνεται επιστροφή χρημάτων ή προεγγραφή ή συμψηφισμός με οφειλή από άλλη πηγή, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου κρίνει αναλόγως το Δ.Σ. μετά από έγγραφη αίτηση του μέλους.

9ζ) Εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η πλήρωση των θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. ,για τα άτομα που απασχολούνται στις πολιτιστικές δράσεις του, γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού.

Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νομικού Προσώπου είναι τα προβλεπόμενα από τα υπ’ αριθ. 37α/1987 (Φ.Ε.Κ. 11/1987, τ.Α’), 22/1990 (Φ.Ε.Κ. 7/1990, τ.Α’) και 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/2001, τ.Α’) Προεδρικά Διατάγματα, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 10ο: Τμήμα Λαϊκού Πανεπιστήμιου.

Στα πλαίσια δράσης του Ν.Π. λειτουργεί επίσης και τμήμα Λαϊκού Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν εκ των σημαντικότερων θεσμών της Πόλεως. Σ’ αυτό διδάσκουν καταξιωμένοι Πανεπιστημιακοί καθηγητές επί εθελοντικής βάσεως. Τα μαθήματα, ποικίλης ύλης παρακολουθούν 300 κατά μέσο όρο σπουδαστές όλων των ηλικιών και κοινωνικών τάξεων. Λειτουργεί εντός του παραχωρημένου χώρου του Αμφιθεάτρου του 2ου Γυμνασίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Άρθρο 11ο : Διάθεση Αιθουσών

11α) Αίθουσες του Ν.Π.Δ.Δ. προς διάθεση

Το Νομικό Πρόσωπο δύναται να παραχωρεί σε τρίτους, όπως φορείς του δημόσιου τομέα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Συνεταιρισμούς και φυσικά πρόσωπα, τη χρήση των εγκαταστάσεων του για την πραγματοποίηση πολιτιστικών, επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτικών κ.α. εκδηλώσεων.

11β) Διαδικασία Διάθεσης Αιθουσών

Η διαδικασία διάθεσης των παραπάνω αιθουσών σε τρίτους απαιτεί την υποβολή μιας αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διενέργεια της εκδήλωσης με αριθμό πρωτοκόλλου, η οποία θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα εξής:

 • Την ακριβή ημέρα και την ώρα της εκδήλωσης.

 • Την ακριβή διάρκεια της εκδήλωσης.

 • Τον λόγο της χρήσης

 • Το αντικείμενο της εκδήλωσης.

 • Τους συμμετέχοντες φορείς.

 • Το χρόνο προετοιμασίας της αίθουσας.

 • Τον εξοπλισμό που τυχόν μπορεί να απαιτηθεί (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός κ.α.)

 • Το αντίτιμο ή την αντιπαροχή καθώς και τον τρόπο καταβολής αυτού.

 • Ότι εξέτασε τον συγκεκριμένο χώρο και ότι είναι κατάλληλος για τη χρήση που επιθυμεί να πραγματοποιήσει.

 • Τις τυχόν διαφημίσεις, αφίσες, πανό που θα τοποθετηθούν εντός της αιτούμενης αίθουσας μεά τη σύμφωνη γνώμη του Ν.Π.

 • Τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις της διαρρύθμισης του χώρου.

 • Ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ., τον οποίο αποδέχεται στο σύνολό του.

Σε ενδεχόμενο που η παραχώρηση αφορά ΟΤΑ, ΝΠΔΔ άλλου φορέα του Δημοσίου τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συλλόγους, σωματεία και φορείς που έχουν έδρα στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, πολιτικά κόμματα και δημοτικές παρατάξεις η παραχώρηση της εγκατάστασης δύναται να γίνεται χωρίς αντίτιμο εφόσον όμως ο φορέας στον οποίο παραχωρείται η εγκατάσταση δε θα έχει έσοδα από τη δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί. Επίσης δύναται η δωρεάν παραχώρηση σε περίπτωση που ασκούν δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Σε κάθε περίπτωση την απόφαση επιβολής ή μη αντιτίμου από την παραχώρηση αίθουσας την έχει το αρμόδιο για τη διάθεσή της όργανο.

Η υποβολή της αίτησης δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στο Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι της εγκρίσεως της από τη διοίκηση και της εγγράφου ενημέρωσης του αιτούντος.

Μετά την έγκριση του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος καλείται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, πραγματοποιείται ανάκληση του αιτήματος.

11γ) Έλεγχος Διαθεσιμότητας και Διάθεση Αίθουσας από υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ.

Η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει γραπτώς για την έγκριση και διαθεσιμότητα του χώρου για τη συγκεκριμένη ημερομηνία ή να προτείνει άλλη ημερομηνία. Η παραχώρηση της αίθουσας και η έγκριση των όρων της σύμβασης γίνεται από το αρμόδιο όργανο.

Το Νομικό Πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να ορίσει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ανωτέρω όργανο που θα είναι ο Πρόεδρος ή κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με σχετική απόφαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

11δ) Αντίτιμο Παραχώρησης

Το αντίτιμο παραχώρησης των αιθουσών διαμορφώνεται ανάλογα με το χώρο που διατίθεται, το είδος του φορέα, τη διάρκεια της εκδήλωσης. Καθορίζεται είτε με απόφαση του ΔΣ είτε με απόφαση του αρμόδιου οργάνου το οποίο έχει οριστεί για την παραχώρηση των αιθουσών και την έγκριση των συμβάσεων, και καταβάλλεται κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αντίτιμο μπορεί να είναι χρηματικό, υλικό ή παροχής υπηρεσιών ανάλογης αξίας.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης με υπαιτιότητα του αιτούμενου, δε γίνεται επιστροφή του αντιτίμου παραχώρησης εκτός έκτακτων περιπτώσεων που αποφαίνεται σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης με υπαιτιότητα του Ν.Π., η εκδήλωση πραγματοποιείται μετά από συνεννόησης του Ν.Π. με το δικαιούχο.

Το Ν.Π.Δ.Δ. για την είσπραξη του αντιτίμου παραχώρησης εκδίδει το νόμιμο από τις διατάξεις του ΚΒΣ και της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας παραστατικό στοιχείο.

Επίσης, στην ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου είναι να ορίσει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αίθουσες θα παραχωρούνται χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

11ε) Περιεχόμενο Σύμβασης

Ο αιτούμενος είναι υποχρεωμένος, αφού λάβει την έγγραφη έγκριση από το Ν.Π.Δ.Δ., να συνάψει μία σύμβαση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα παρακάτω:

 • Το φορέα που θα πραγματοποιήσει τη χρήση.

 • Τον ακριβή χώρο που παραχωρείται.

 • Περιγραφή της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί.

 • Το τυχόν αντίτιμο και τον τρόπο καταβολής του.

 • Την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης καθώς και τον ακριβή χρόνο προετοιμασίας του χώρου.

 • Τον εξοπλισμό που μπορεί να απαιτηθεί και τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής του.

 • Το χρόνο παράδοσης και παραλαβής της αίθουσας.

 • Την έγκριση ή μη τοποθέτησης διαφημίσεων, αφισών, πανό κ.α. εντός της αίθουσας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

 • Την έγκριση ή μη της διαρρύθμισης των χώρων της αίθουσας.

 • Τις κυρώσεις που θα του επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης.

 • Την υποχρέωση του διοργανωτή, μετά το τέλος της εκδήλωσης, να παραδώσει το χώρο στην ακριβή κατάσταση που του παρεχωρήθη, καθώς και στις κυρώσεις που θα επιβληθούν σε αντίθετη περίπτωση.

 • Ενώ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ενδεχόμενο της διαρρύθμισης της αίθουσας μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να την επαναφέρει στην αρχική κατάσταση με δικά του έξοδα μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης.

Αντικείμενα και κάθε είδους υλικά που έχει προσκομίσει στην αίθουσα ο οργανωτής της εκδήλωσης επιτρέπεται να παρακρατηθούν από το Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί οι προς αυτό υποχρεώσεις του οργανωτή.

Η υπογραφή της σύμβασης γίνεται εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της εγκριτικής απόφασης παραχώρησης της εγκατάστασης.

11στ) Επιβολή τέλους διαφήμισης.

Επιτρέπεται η επιβολή αντιτίμου για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, αφισών, πανό κτλ, σύμφωνα με συγκεκριμένες μορφές εμπορικής διαφήμισης, οι οποίες περιγράφονται με περιοριστικό τρόπο από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο καθορισμός του ύψους του τέλους, των παραχωρούμενων χώρων και εγκαταστάσεων που επιτρέπεται η διαφήμιση καθώς και των διαφημιζόμενων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11ζ) Απαγορεύσεις.

Δεν επιτρέπεται:

 • Η παραχώρηση της αίθουσας χωρίς την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. ή του Δήμου καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.

Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.

Το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3868/10.

Η είσοδος σε κατοικίδια ή μη ζώα, εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου επιτρέπεται σε συγκεκριμένους χώρους.

Η χρήση των αιθουσών για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση- σύμβαση.

Η χρήση από τρίτους των χώρων που δεν έχουν διατεθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Η κατανάλωση ποτών και φαγητών μέσα στην αίθουσα θα επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο όργανο και ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται.

Η χρησιμοποίηση στο χώρο της αίθουσας εργαλείων και αιχμηρών αντικειμένων όπως καρφιά, βίδες, αυτοκόλλητες ταινίες θα επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο όργανο και ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται.

Η χρήση υλικών μη φιλικών προς το περιβάλλον των εγκαταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

Λειτουργία χώρων αθλητισμού Ν.Π.Δ.Δ

Άρθρο 12ο : Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/06, μπορεί να γίνει παραχώρηση της χρήση των δημοτικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξης στο Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» με την υπ’ αριθμόν 145/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν παραχωρηθεί προς χρήση οι ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις μαζί με τους παρελκόμενους χώρους αυτών, δηλαδή γραφεία, αποδυτήρια, αποθήκες, κ.α.:

 1. Το Κλειστό Γυμναστήριο Κοντόπευκου, στη συμβολή των οδών Δωριαίων και Κανάρη στην Αγ. Παρασκευή, το οποίο περιλαμβάνει:

  1. ένα (1) κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket)

  2. ένα (1) ασκεπή / ανοιχτό γήπεδο αντισφαίρισης (tennis),

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/06 μπορεί να γίνει παραχώρηση της χρήσης των δημοτικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. μαζί με τους παρελκόμενους χώρους αυτών, δηλαδή γραφεία, αποδυτήρια, αποθήκες, κ.α, για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξης έχουν παραχωρηθεί:

 1. Το Αθλητικό Κέντρο Νότου, στην περιοχή Τέρμα Νότου, το οποίο αποτελείται από:

  1. ένα (1) κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basketball) - πετοσφαίρισης (volleyball) - ποδοσφαίρου σάλας,

  2. ένα (1) ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου,

  3. ένα (1) ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basketball) - αντισφαίρισης (tennis) -πετοσφαίρισης (volleyball),

  4. δύο (2) ανοιχτά γήπεδα αντισφαίρισης (tennis),

  5. μία (1) κλειστή αίθουσα γυμναστικής για ενόργανη ρυθμική,

  6. μία (1) κλειστή αίθουσα γυμναστικής για ενδυνάμωση με βάρη,

  7. μία (1) κλειστή αίθουσα γυμναστικής

 2. Το Δημοτικό Αθλητικό Πάρκο «Σταύρου Κώτση», επί της οδού Σπάρτης 1 το οποίο περιλαμβάνει:

  1. ένα (1) ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου,

  2. ένα (1) ανοιχτό γήπεδο στίβου,

  3. ένας (1) ανοιχτός χώρος οργάνων γυμναστικής.

Επίσης, το Νομικό Πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του δύναται να εκμισθώνει ορισμένες αίθουσες, ειδικότερα εκμισθώνει τις ακόλουθες αίθουσες οι οποίες δύναται να αλλάξουν ανάλογα των αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων:

 1. ένα κολυμβητήριο, είτε ανοιχτό είτε κλειστό,

 2. μία (1) κλειστή αίθουσα γυμναστικής επί τη συμβολή των οδών Επτανήσου και Ανδρούτσου 1,

 3. δυο (2) κλειστές αίθουσες γυμναστικής επί τη συμβολή των οδών Παπαρηγοπούλου 61 & Χείλωνος, Κοντόπευκο Αγ. Παρασκευής,

Άρθρο 13ο : Σκοποί Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Στους σκοπούς των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δημοτικού Νομικού Προσώπου περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Η υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και την προαγωγή του μαζικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων,

 • Η ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού της πόλης,

 • Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση αθλητικών κέντρων, αθλητικών χώρων, γηπέδων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αναψυχής ή ψυχαγωγίας.

 • Η απόκτηση εκτάσεων κατάλληλων για άθληση, με σκοπό την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία τους.

 • Η ανάπτυξη του αθλητισμού με την αξιοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων των ικανών προς άθληση ηλικιών και των δύο φύλων, με την δημιουργία ομάδων, κ.λ.π.

 • Η υποβοήθηση κάθε ατομικής προσπάθειας για πρωταθλητισμό.

 • Η καλλιέργεια, υποβοήθηση και προώθηση της αθλητικής ιδέας, του φίλαθλου πνεύματος και του ολυμπισμού, μακριά από φανατισμούς, βία, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπία.

 • Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, επιπέδου καθώς και εκδηλώσεων φορέων τοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 14ο : Ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν ημέρες Δευτέρα με Κυριακή από τις 08:00 έως τις 22:00, ωστόσο μετά από έγκριση της περιφέρειας και αναλόγως των αναγκών δύναται να επεκτείνεται το ωράριο μέχρι τις 24:00, ανάλογα με την εγκατάσταση, την ανάγκη για χρήση του χώρου, τα προγράμματα που υλοποιούνται καθώς και τις προπονητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις των αθλητικών φορέων. Αναλυτικά, οι ώρες λειτουργίας για κάθε αθλητική εγκατάσταση διαμορφώνονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου μετά τη συνεκτίμηση όλων των παραγόντων.

Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράμματα, οι εκδηλώσεις και οι εν γένει δραστηριότητες του Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου, στη συνέχεια σύλλογοι – φορείς που διαγωνίζονται σε πανελλήνιο ή και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εναπομείναντες ώρες μετά και την κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες που αιτούνται τη χρήση για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις διατίθενται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 15ο : Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση αποφασίσει το αρμόδιο όργανο του Ν.Π.Δ.Δ.. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου ενδεικτικά υλοποιούνται:

 • Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.

 • Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.

 • Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για όλους.

 • Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

 • Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

 • Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

 • Αγώνες ομάδων ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα

 • Προπονήσεις αγωνιστικών ομάδων ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα.

 • Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.λπ.

 • Ενώ μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθούν πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, συναυλίες, κ.λπ.

Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορούν να κάνουν:

 • Το Ν.Π.Δ.Δ.

 • Ο Δήμος και λοιπά νομικά του πρόσωπα

 • Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

 • Ν.Π.Ι.Δ.

 • Αθλητικοί φορείς ( ομοσπονδίες, σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικές σχολές άθλησης, κ.α.)

 • Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία

 • Φυσικά Πρόσωπα

 • Λοιποί Σύλλογοι, όπως Πολιτιστικοί, Σύλλογοι Εργαζομένων , Σύλλογοι Παλαίμαχων, κ.α

15α) Πρόγραμμα Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Το Νομικό Πρόσωπο πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου με απόφαση του αρμόδιου οργάνου καθορίζει το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών του εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Τα αιτήματα των Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων αναφορικά με τις προπονητικές ανάγκες και το πρόγραμμα αγώνων.

 • Τις αιτήσεις που μπορεί να έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την χρήση των χώρων.

 • Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα κοινό που δύναται να κάνει χρήση,, καθώς και άτομα που δεν είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.

 • Το γεγονός ότι οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα έναντι των προπονήσεων

 • Το γεγονός ότι τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες θα προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης και προπονητικές ώρες θα διατίθενται εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Το Νομικό Πρόσωπο κατανέμει τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων σε ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των ομάδων.

Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νομικού Προσώπου, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.

Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα - πρόγραμμα αγώνων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα.

Οι αγώνες των συλλόγων υποχρεωτικά ορίζονται μισή ώρα μετά την παραχωρημένη ώρα χρήσης.

Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας οποιουδήποτε γεγονότος οι Σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώνουν το Νομικό Πρόσωπο τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα, ώστε να γίνει παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης.

Άρθρο 16ο : Λειτουργία τμημάτων

16α) Δραστηριότητες, Εκπαιδεύσεις

Στις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου δύναται να πραγματοποιούνται διάφορα μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης, ποδοσφαίρου, αντισφαίρισης, ρυθμικής γυμναστικής, ενόργανης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, γυμναστικής τρίτης ηλικίας, στίβου, αθλητισμού για Άτομα με Αναπηρία (Α.με.Α.),κ.α., για παιδιά, νέους και ενήλικες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από καθηγητή σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα και την οργάνωση σε ανάλογα τμήματα.

16β) Αριθμός τμημάτων

Η πραγματοποίηση των μαθημάτων γίνεται με την οργάνωση των ενδιαφερόμενων μαθητών σε ανάλογα τμήματα. Ο αριθμός των τμημάτων που θα δημιουργηθεί θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της συμμετοχής του κοινού. Ο αριθμός των μελών του κάθε τμήματος θα καθορίζεται από τον καθηγητή του κάθε τομέα, μετά από συνεννόηση με την υπεύθυνη υπάλληλο που έχει ορισθεί από το νομικό πρόσωπο, και από τις απαιτήσεις της ίδιας της δραστηριότητας.

16γ) Πρόγραμμα – Ωράριο Λειτουργίας

Το πρόγραμμα την μαθημάτων και αναλόγως οι ημέρες και ώρες λειτουργίας, θα καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα αναρτάται σε εμφανές σημείο ή και σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. site Δήμου) για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

16δ) Εγγραφές

Οι εγγραφές θα ξεκινάνε από το μήνα Σεπτέμβριο και θα διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους , αναλόγως της διαθεσιμότητας των θέσεων. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ορίζονται κάθε έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.. Για την συμπλήρωση των θέσεων θα τηρείται σειρά προτεραιότητας, ενώ αν κρίνεται σωστό και εφικτό θα προστίθενται νέα τμήματα.

16ε) Δικαιολογητικά

Αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η εγγραφή ως μέλος στα προγράμματα του Νομικού Προσώπου, σε αθλητικό σύλλογο ή σωματείο και η έκδοση κάρτα μέλους. Κάθε αίτηση για ένταξη σε τμήμα προγράμματος θα γίνεται δεκτή μόνο με την κατάθεση του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, ενώ εκκρεμής αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή και την έκδοση κάρτας μέλους, είναι:

 1. Ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου ή παιδιάτρου, που βεβαιώνει την κατάσταση της υγείας του και την ικανότητά του να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, ενώ για τη χρήση του κολυμβητηρίου απαιτείται δερματολόγος καθώς και γυναικολόγος για τις γυναίκες άνω των 16 ετών,

 2. Φωτοτυπία ταυτότητας,

 3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,

 4. Δύο (2) φωτογραφίες

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναλόγως των αναγκών

16στ) Δίδακτρα

Τα δίδακτρα καθώς και τα τέλη εγγραφής των μαθητών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου.

Η εξόφληση των διδάκτρων όπως αυτές ορίζονται ανά διδακτικό έτος πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου (15) του μηνός που αντιστοιχούν. Απαγορεύεται η συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα αν δεν εξοφλείται το οφειλόμενο αντίτιμο. Σε περίπτωση οφειλών από προηγούμενο έτος, αιτήσεις εγγραφής στη νέα εκπαιδευτική περίοδο δε θα γίνονται δεκτές.

Μαθητές, οι οποίοι καθυστερούν την καταβολή των διδάκτρων, ειδοποιούνται από τη Γραμματεία για την ταμειακή τους τακτοποίηση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αποβάλλονται εντός δύο (2) μηνών.

Σε περίπτωση που μέλος διαγραφεί από πρόγραμμα εκμάθησης του Ν.Π. δε γίνεται επιστροφή χρημάτων ή συμψηφισμός με οφειλή από άλλη πηγή, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου κρίνει αναλόγως το Δ.Σ. μετά από έγγραφη αίτηση του μέλους.

Με την έναρξη του εκάστοτε διδακτικού έτους όλοι οι μαθητές οφείλουν να έχουν καταβάλλει την εγγραφή και την πρώτη δόση του τρέχοντος έτους ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά το μάθημα το οποίο επιθυμούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων εγκαίρως θα διακόπτεται η παρακολούθηση του μαθήματος.

16ζ) Φοίτηση

Σε περίπτωση που μέλος προγράμματος του Ν.Π. που απουσιάζει αδικαιολογήτως για έναν ημερολογιακό μήνα και δεν καταβάλει το νόμιμο αντίτιμο, το Ν.Π. έχει την ευχέρεια να διαγράφει το μέλος ώστε να παραχωρείται η θέση του σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Μέλος προγράμματος του Ν.Π., ο οποίος επιθυμεί να διακόψει τη φοίτησή του από το πρόγραμμα εκμάθησης του Ν.Π. πριν από τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, πρέπει εγγράφως να δηλώσει στη Γραμματεία, ώστε το Ν.Π. να παραχωρεί τη θέση του σε κάθε ενδιαφερόμενο.

16η) Εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η πλήρωση των θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. ,για τα άτομα που απασχολούνται στις αθλητικές δράσεις του, γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού.

Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νομικού Προσώπου είναι τα προβλεπόμενα από τα υπ’ αριθ. 37α/1987 (Φ.Ε.Κ. 11/1987, τ.Α’), 22/1990 (Φ.Ε.Κ. 7/1990, τ.Α’) και 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/2001, τ.Α’) Προεδρικά Διατάγματα, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 17ο : Διαδικασία Διάθεσης.

17α) Διάθεση σε Αθλητικά Σωματεία / Συλλόγους

Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων - συλλόγων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά - Περιφερειακά – Πανελλήνια – Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι διοικήσεις τους να αιτούνται την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι έδρα τους χώρους άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου για τη χρήση των χώρων αυτών, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους πριν την αρχή κάθε αθλητικής περιόδου, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτής. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει αναφέρονται με σαφήνεια:

1) Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

2) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

3) Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.

4)Τον αριθμό των τμημάτων καθώς και τον αριθμό των μελών των τμημάτων των συλλόγων, με αναλυτική αναφορά στα στοιχεία των μελών.

Στην ανωτέρω γραπτή αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Το αρμόδιο όργανο εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με απόφασή του εντός εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης κατανέμει με αυτήν κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα σε κάθε Σωματείο και διαβιβάζει την έγγραφη απόφασή του στην Διεύθυνση του αιτούμενου Σωματείου / Συλλόγου. Ο υπεύθυνος υπάλληλος του Νομικού Προσώπου κάθε αθλητικής εγκατάστασης ανακοινώνει με ευθύνη του, το πρόγραμμα αυτό στους χρήστες του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προγραμμάτων.

17β) Διάθεση σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (εκτός αθλητικών σωματείων).

Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ., υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά:

1) Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

2) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

3) Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.

Στην αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. Ενώ θα ακολουθείται η ανωτέρω σχετική διαδικασία με το άρθρο 16α, σχετικά με τη διάθεση σε αθλητικά σωματεία.

17γ) Διάθεση σε φυσικά πρόσωπα.

Η διάθεση των αθλητικών χώρων σε φυσικά πρόσωπα αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου ατόμων που δε συμμετέχουν σε συλλόγους. Η πρόσβαση επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό όπως αυτές ορίζονται σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα των εγκαταστάσεων.

Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων αφού έχουν λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν μια αίτηση - δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζεται ακολούθως απαιτείται και ιατρική βεβαίωση.

Για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται η επικοινωνία με τη γραμματεία του Νομικού Προσώπου σχετικά με τη διαθεσιμότητα του γηπέδου αλλά και τη δέσμευση αυτού από τον αθλούμενου για συγκεκριμένη ώρα. Για την αποκλειστική χρήση των γηπέδων βάση της διαθεσιμότητας αυτών θα γίνεται η δέσμευση του γηπέδου με την καταβολή του αντιτίμου, σύμφωνα με τον αριθμό του νόμιμου παραστατικού και το ονοματεπώνυμο του χρήστη.

Σε περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να κάνουν αποκλειστική χρήση κάποιας από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρουν την ακριβή ημέρα και ώρα που επιθυμούν. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία στην γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ., γεγονός που αποδεικνύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται κατά την υποβολή της. Η γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτούμενων εγκαταστάσεων και εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση.

Κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, με την παρουσία τους στο χώρο δηλώνουν ότι είναι υγιή, έχουν λάβει γνώση του κανονισμού και ότι εισέρχονται με δική τους ευθύνη.

Άρθρο 18ο : Υπογραφή σύμβασης χρήσης.

Μετά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. επί του αιτήματος υπογράφεται μεταξύ του Νομικού Προσώπου και του ενδιαφερόμενου φορέα σύμβαση χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα :

 • Η εγκατάσταση που παραχωρείται.

 • Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

 • Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.

 • Τα κινητά πάγια του Ν.Π.Δ.Δ. που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.

 • Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.

 • Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και το αποδέχεται στο σύνολό του.

 • Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

Η σύμβαση υπογράφεται εντός εφτά (7) ημερών από την γραπτή έγκριση της διάθεσης και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει πλήρες πρόγραμμα του προγράμματος ή της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στο χώρο. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου η έγκριση ανακαλείται.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. η αίτηση από φυσικά πρόσωπα για προσωπική - αποκλειστική χρήση θα καταβάλλεται άμεσα το αντίτιμο και θα κόβεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται :

 • Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.

 • Η εγκατάσταση - ο χώρος που τους παραχωρήθηκε και η δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί.

 • Η ημέρα, ώρα και διάρκεια κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της εγκατάστασης.

 • Το ακριβές ποσό του αντιτίμου.

Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης ανακαλείται και ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.

Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 19ο : Παράδοση και παραλαβή χώρων και εξοπλισμού.

Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου γίνεται προς τον ενδιαφερόμενο με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Ν.Π.Δ.Δ. που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. Η παράδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο γίνεται από τον Ν.Π.Δ.Δ. με την ίδια διαδικασία όπου αναγράφονται τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές σε εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται από τον Ν.Π.Δ.Δ. και ενημερώνεται εγγράφως ο χρήστης της εγκατάστασης.

Άρθρο 20ο: Διαχείριση συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις-διακίνηση υλικού & εξοπλισμού.

Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες καθώς και τη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο και διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο αρμόδιος υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Νομικού Προσώπου την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές στην εγκατάσταση όπως και στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται οι εγγυήσεις και οι χρηματικές ποινές οι οποίες περιγράφονται στη σύμβαση της χρήσης.

Άρθρο 21ο: Αντίτιμο.

Το αντίτιμο θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται χρήση του χώρου, και θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αντίτιμο καταβάλλεται κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μπορεί να είναι χρηματικό, υλικό ή παροχής υπηρεσιών ανάλογης αξίας.

Δίνεται επίσης, στην ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου να ορίσει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αίθουσες θα παραχωρούνται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, όπως οι περιπτώσεις των φορέων του Δημοσίου Τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ενώ δύναται η δωρεάν παραχώρηση για τις περίπτωσεις που ασκούν δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα, συλλόγους, σωματεία και φορείς που έχουν έδρα στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, πολιτικά κόμματα και δημοτικές παρατάξεις.

Σε περίπτωση μη χρήσης της εγκατάστασης με υπαιτιότητα του αιτούμενου, δε γίνεται επιστροφή του αντιτίμου παραχώρησης εκτός έκτακτων περιπτώσεων που αποφαίνεται σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου. Ενώ σε περίπτωση υπαιτιότητας του Ν.Π. γίνεται αναπλήρωση του χαμένου χρόνου χρήσης της εγκατάστασης μετά από συνεννόηση.

Το Ν.Π.Δ.Δ. για την είσπραξη του αντιτίμου παραχώρησης εκδίδει το νόμιμο από τις διατάξεις του ΚΒΣ και της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας παραστατικό στοιχείο.

Άρθρο 22ο: Υποχρεώσεις αθλητικών ομοσπονδιών και συλλόγων

Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, πρέπει κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία καθηγητή φυσικής αγωγής.

Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο είτε των αθλητών συλλόγων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης, που προπονούνται σε κάθε χώρο άθλησης του Νομικού Προσώπου, είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του σχετικού αθλητικού σωματείου / συλλόγου, η οποία επιδεικνύεται στο αρμόδιο όργανο του Ν.Π. της αθλητικής εγκατάστασης όποτε ζητηθεί.

Η εμφάνιση των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση, π.χ. φόρμες, υποδήματα, σκουφάκια, μπάλες, κ.λπ.. Όταν εισέρχονται σε χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σωματείο / σύλλογο που προπονείται. Ο υπάλληλος του Ν.Π. έχει την ευθύνη να απαγορεύει την είσοδο στις αθλητικούς χώρους, σε άτομα εκτός συλλόγου χωρίς αθλητική περιβολή. Επιπλέον, ο αρμόδιος υπάλληλος του Ν.Π. δύναται να απαγορεύει την είσοδο σε άτομα μη μέλη του σωματείου / συλλόγου που προπονείται, εντός του αγωνιστικού χώρου.

Το Νομικό Πρόσωπο και το προσωπικό του κάθε χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συμβάντα (ατυχήματα, κλπ) στην προπόνηση των αθλητών του σωματείου / συλλόγου. Στην αρχή της περιόδου των προπονήσεων πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου / συλλόγου, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου / συλλόγου και από ιατρό, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό του κάθε αθλητικού χώρου του Νομικού Προσώπου για τυχόν ατυχήματα και τραύματα στην προπόνηση των αθλητών. Καθώς και ότι για οποιοδήποτε άλλο συμβάν, ευθύνη φέρει η Διοίκηση του συλλόγου / σωματείου.

Άρθρο 23ο: Υποχρεώσεις αθλούμενων (μεμονωμένων ατόμων, αθλητικών συλλόγων με υπεύθυνο καθηγητή σχολικών ομάδων, προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, λοιπών φορέων).

Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους η αίτηση συμμετοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη του γονέα του.

Στην περίπτωση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης από μεμονωμένα άτομα, ο κάθε χρήστης συμμετέχει με δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη του γονέα του και σε κάθε περίπτωση σημαίνει ότι αποδέχεται τα όσα περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας.

Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του Νομικού Προσώπου σχετικά με την έναρξη και λήξη της προπόνησης, τη χρήση των αποδυτηρίων, κ.λπ.

Η συμπεριφορά των αθλητών και των εν γένει των παρευρισκομένων στις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου πρέπει να είναι κόσμια, ο αρμόδιος υπάλληλος έχει το δικαίωμα να τον αποβάλλει από τις εγκαταστάσεις.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά την διάρκεια της χρήσης της εγκατάστασης πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο, ενώ το αρμόδιο όργανο του Ν.Π. μπορεί να αποφασίζει για την επιβολή αυστηρότερων μέτρων.

Άρθρο 24ο: Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου καθώς και χρήσης των οργάνων του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες τιμωρούνται οπωσδήποτε.

Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου. Ανάλογα με τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο, όπου ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου.

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του υπεύθυνου λειτουργίας του χώρου. Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.

Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός αν η φθορά οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από την κατά προορισμό χρήση των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 25ο : Διεξαγωγή προπονήσεων.

Κάθε φορέας που έχει προπόνηση στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων.

Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα όπως μπασκέτες, εστίες, φιλέ, κλπ. τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην αίθουσα, (χρήση βασικού σταθερού εξοπλισμού αθλητικής εγκατάστασης).

Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Ν.Π.Δ.Δ. παραδίδονται προς χρήση στη αποθήκη από τον υπάλληλο του χώρου του Ν.Π.Δ.Δ. με Βιβλίο Ενυπόγραφο του υπευθύνου του κάθε Συλλόγου όπου χρεώνει και επιστρέφει κάθε όργανο. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο το όργανο πάλι στην αποθήκη και παραλαμβάνεται από τον υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ..

Ο υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, βάρη, βατήρες, τέρματα κλπ, εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή του Συλλόγου, ο οποίος έχει την ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης ή του αγώνα.

Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτήριων μέσα στις εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ..

Επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι αντιτίμου γραφείων και αποθηκών που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων. Για την παραχώρηση του χώρου υπογράφεται σχετική σύμβαση.

Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση χώροι του Ν.Π.Δ.Δ. από αθλητικούς συλλόγους ή άλλους φορείς ως αποδυτήρια, γραφεία – αποθήκες, θα ελευθερωθούν αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, ώστε να τους παραδοθούν ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέφθηκε παραπάνω.

Άρθρο 26ο : Διεξαγωγή αγώνων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν παρίσταται προσωπικό του Νομικού Προσώπου απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων , και γενικότερα η χρήση των χώρων του Ν.Π.Δ.Δ.

Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα.

Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται στα όρια του ωραρίου. Ενώ σε περίπτωση αναβολής και καθυστέρησης του επόμενου αγώνα, η υπαίτια για την καθυστέρηση ομάδα είναι υπόχρεη για την κάλυψη των εξόδων των ομάδων που ακολουθούν στο πρόγραμμα των αγώνων.

26α) Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστές εγκαταστάσεις.

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. Οι σύλλογοι και τα σωματεία είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των προϋποθέσεων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με τα αστυνομικά όργανα και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορών κ.λ.π.

Μισή ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, χρονόμετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.

Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει στον αγώνα τον αρμόδιο ιατρό-νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό. Το Νομικό Πρόσωπο διαθέτει εξοπλισμένο χώρο ιατρείου εντός των εγκαταστάσεών του.

26β) Διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο.

Επιπλέον, των παραπάνω προϋποθέσεων κατά τη διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου εάν προηγουμένως δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύμανσης (ντους κ.λ.π.) και δεν φέρει αθλητικό σκούφο και σαγιονάρες.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη υγιεινής (π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση) και γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η διεύθυνση υγιεινής για χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος υπάλληλος εισηγείται και απαγορεύει τη χρήση της πισίνας. Κάθε δεκαπενθήμερο επιβάλλεται μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος νερού της πισίνας.

26γ) Διεξαγωγή αγώνων σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 26α σχετικά με τη διεξαγωγή σε κλειστές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, ισχύει ότι υποχρέωση των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου είναι η χάραξη των γραμμών του γηπέδου, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορείο, κουβάδες νερό.

Η παρουσία υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου είναι υποχρεωτική για τη διεξαγωγή του αγώνα, σε περίπτωση απουσίας του απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα.

26δ) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο στίβου.

Για τη διεξαγωγή αγώνα σε στάδιο απαιτείται ειδική άδεια διεξαγωγής αγώνα.

Τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο από τις αποθήκες του Νομικού Προσώπου και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον υπεύθυνο των αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο. Ενώ η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κλπ. είναι αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου υπαλλήλου.

Η χρήση του σκάμματος και η χάραξη των γραμμών σε στίβο κουραστάν είναι ευθύνη των αρμοδίων του υπαλλήλου του σταδίου.

Η αρχική διαμόρφωση και η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου είναι ευθύνη του προσωπικού του Νομικού Προσώπου.

Σε περίπτωση αγώνων ενός Συλλόγους ευθύνη φέρει ο ίδιος Σύλλογος και όχι το Νομικό Πρόσωπο.

Άρθρο 27ο : Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Εκδρομών.

Το Νομικό Πρόσωπο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με τη συμβολή των καθηγητών της, διοργανώνει ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές που , καθώς και επισκέψεις σε εν γένει αθλητικές εγκαταστάσεις ή χώρους εξωτερικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 28ο : Κωλύματα διάθεσης των αθλητικών χώρων προς άλλους.

Το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα τη διάθεση της εγκατάστασης όταν :

 • το Νομικό Πρόσωπο ή ο Δήμος Αγ. Παρασκυής γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις.

 • έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα (έλεγχος πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας).

 • το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα κανονισμό ή με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 • ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη χρήση, το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των χώρων.

 • ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

 • Τα αιτήματα χρήσης των εγκαταστάσεων υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο

Άρθρο 29ο : Επιβολή τέλους διαφήμισης.

Επιτρέπεται η επιβολή αντιτίμου για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, αφισών, πανό κτλ, σύμφωνα με συγκεκριμένες μορφές εμπορικής διαφήμισης, οι οποίες περιγράφονται με περιοριστικό τρόπο από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο καθορισμός του ύψους του τέλους, των παραχωρούμενων χώρων και εγκαταστάσεων που επιτρέπεται η διαφήμιση καθώς και των διαφημιζόμενων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30ο : Περιορισμοί χρήσης – απαγορεύσεις.

Απαγορεύεται:

1. Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. Καθώς και η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση.

3. Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.

4. Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την έγκριση του νομικού προσώπου.

5. Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.

Άρθρο 31ο : Προσωπικό – Αρμοδιότητες προσωπικού.

Η πλήρωση των θέσεων του Ν.Π.Δ.Δ., για τα άτομα που απασχολούνται στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων του, γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού.

Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νομικού Προσώπου είναι τα προβλεπόμενα από τα υπ’ αριθ. 37α/1987 (Φ.Ε.Κ. 11/1987, τ.Α’), 22/1990 (Φ.Ε.Κ. 7/1990, τ.Α’) Προεδρικά Διατάγματα και το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/2001, τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 347/2003, του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 44/2005, του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 116/2006 και του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 146/2007.

Απαγορεύεται υπάλληλος του Νομικού Προσώπου για τα κατά ειδικότητα και θέση εργασίας καθήκοντά του να λαμβάνει αμοιβή από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή Ιδιώτες.

Καθήκον των υπαλλήλων, που έχουν οριστεί να βρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι η άψογη συμπεριφορά προς κάθε άτομο, ακόμη και επισκέπτη των χώρων άθλησης, καθώς και η εξυπηρέτηση σε κάθε περίπτωση, σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων. 4Επίσης, μεριμνούν, φροντίζουν και επιβλέπουν ώστε να μην προκαλούνται καταστροφές και φθορές από χρήση πέραν του επιτρεπόμενου από το πρόγραμμα.

Κεφάλαιο 4ο

Λειτουργία Θεάτρου και Κινηματογράφου Ν.Π.Δ.Δ

Άρθρο 32ο : Σκοπός Θεάτρου και Κινηματογράφου του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.

Στο Νομικό Πρόσωπο έχουν παραχωρηθεί προς χρήση με την Απόφαση 145/2012 του Δ.Σ. η Θερινή Θεατρική εγκατάσταση εντός του Πολιτιστικού Κέντρου «Σταύρος Κώτσης», επί της οδού Σπάρτης 1.

Επίσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται εκμετάλλευση των προαύλιων χώρων των σχολίων του Δήμου Αγ. Παρασκευής, στους οποίους οργανώνεται Θερινός Κινηματογράφος.

Οι χώροι αυτοί αποτελούν χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας και ανάδειξης της θεατρικής τέχνης καθώς και της έβδομης τέχνης στην πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου και την κοινωνική ζωή της πόλης. Σκοπός της λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου και του Κινηματογράφου είναι η συμβολή του Νομικού Προσώπου ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον πολιτισμό.

Για τον σκοπό αυτό φιλοξενεί επαγγελματικές και ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες ή δημιουργεί τοπικές και μη, προωθεί την οργάνωση αφιερωμάτων στην ιστορία και σε προσωπικότητες του θεάτρου και της μουσικής, διοργανώνει βραδιές με παραδοσιακή μουσική σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, μουσικές συναυλίες, φεστιβάλ καθώς επίσης και προβολή κινηματογραφιών ταινιών.

Άρθρο 33ο : Η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και Κινηματογράφου.

Το Δημοτικό Θέατρο και Κινηματογράφος του Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί υπό την ευθύνη του πολιτιστικού τμήματος. Το Πολιτιστικό Τμήμα είναι αρμόδιο για την κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράμματος των θεατρικών παραστάσεων και των λοιπών καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων, οι οποίες φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις.

Αποτελούν χώρο φιλοξενίας και ανάδειξης της τέχνης του κινηματογράφου στην πολιτιστική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ., του Δήμου Αγ. Παρασκευής και της κοινωνικής ζωής της πόλης. Σκοπός του είναι η συμβολή του στην ελεύθερη επικοινωνία των πολιτών με την τέχνη του κινηματογράφου και του θεάτρου, με τη φιλοξενία της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής δημιουργίας, τοπικής και μη, την οργάνωση αφιερωμάτων στην ιστορία, σε ρεύματα και προσωπικότητες του κινηματογράφου, καθώς και τη συνεργασία του με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς της «έβδομης τέχνης» από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα των θεατρικών παραστάσεων, των κινηματογραφικών προβολών και των λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και άλλων εκδηλώσεων, οι οποίες οργανώνονται από το Νομικό Πρόσωπο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με προς τις διατάξεις της παρ. Ι (στ) του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Προτεραιότητα στη χρήση των εγκαταστάσεων έχουν το δίκτυο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου και τα καλλιτεχνικά σχήματα, τα οποία φιλοξενούνται σ’ αυτόν ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες το Νομικό Πρόσωπο μεριμνά για τη συντήρηση των χώρων, την προμήθεια, τη λειτουργία και τη συντήρηση κάθε είδους εξοπλισμού του, την καθαριότητα και τη φύλαξη, όπως και την τήρηση τον όρων του παρόντος κανονισμού.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και τη φύλαξη του Δημοτικού Θεάτρου - Κινηματογράφου, την τήρηση του κανονισμού από τους χρήστες των εγκαταστάσεων, ενώ μπορούν να αξιώσουν ακόμη και την αποβολή από το χώρο προσώπων, τα οποία δεν αποδέχονται συστάσεις συμμόρφωσης προς την ανωτέρω ρύθμιση.

Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν αναλόγως των αναγκών του Νομικού Προσώπου και των καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Μάιο με Οκτώβριο. Αναλυτικά οι ώρες και μέρες λειτουργίας αυτών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ..

Άρθρο 34ο : Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου - Κινηματογράφου.

Οι εγκαταστάσεις δύναται να φιλοξενήσουν διάφορα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά γεγονότα, μουσικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συναντήσεις, πολιτικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ κ.α. Προτεραιότητα στη χρήση έχει το δίκτυο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου και τα καλλιτεχνικά σχήματα τα οποία φιλοξενούνται σε αυτό ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Θέατρο – Κινηματογράφος παραχωρείται δωρεάν στους φορείς του Δημόσιου Τομέα και της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β’ βαθμού, καθώς και τα πολιτικά κόμματα, στις δημοτικές παρατάξεις, στους φορείς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στις κοινωνικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, στους συλλόγους και στις νόμιμα λειτουργούσες κινήσεις της κοινωνίας των πολιτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., μπορεί επίσης, να παραχωρείται δωρεάν και σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η χρήση του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να παρακωλύει το πρόγραμμα των παραστάσεων, εκτός από την περίπτωση εξαιρετικών γεγονότων με γενικευμένη κοινωνική σημασία, η οποία αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων , είναι υπεύθυνοι ώστε ο αριθμός των προσώπων, τα οποία παρακολουθούν τις εκδηλώσεις τους, να μη υπερβαίνει την πληρότητα της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του κανόνα ασφαλείας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Κινηματογράφου και μπορούν να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την τήρησή του.

Η παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου στους ανωτέρω φορείς γίνεται εγγράφως, ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος με αριθμό πρωτοκόλλου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων τους. Στο αίτημα για παραχώρηση του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου - Κινηματογράφου πρέπει να αναφέρουν:

 • Την ακριβή ημέρα και την ώρα της εκδήλωσης.

 • Την ακριβή διάρκεια της εκδήλωσης.

 • Το λόγο της χρήσης.

 • Το αντικείμενο της εκδήλωσης.

 • Τους φορείς.

 • Τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας της αίθουσας.

 • Τον εξοπλισμό που τυχόν μπορεί να απαιτηθεί (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός κ.α.)

 • Το τυχόν αντίτιμο και ο τρόπος καταβολής αυτού.

 • Ότι εξέτασε τον συγκεκριμένο χώρο και ότι είναι κατάλληλος για τη χρήση που επιθυμεί να πραγματοποιήσει.

 • Οι τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις της διαρρύθμισης του χώρου.

 • Ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ., τον οποίο αποδέχεται στο σύνολό του.

Ο φορέας είναι καθ’ όλον υπεύθυνος για την τεχνική αποκατάσταση ή την οικονομική αποζημίωση κάθε φθοράς, η οποία θα έχει πιθανόν σημειωθεί στις εγκαταστάσεις και στους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου κατά τη διεξαγωγή της φιλοξενούμενης εκδήλωσης.

Η υποβολή της αίτησης δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στο Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι της εγκρίσεως της από τη διοίκηση και της εγγράφου ενημέρωσης του αιτούντος. Μετά την έγκριση του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος καλείται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, πραγματοποιείται ανάκληση του αιτήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ορίσει το αρμόδιο όργανο το οποίο θα απαντάει στα σχετικά αιτήματα, και το οποίο θα είναι ο Πρόεδρος ή η Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου. Στο συγκεκριμένο όργανο οι ανωτέρω φορείς θα γνωστοποιούν εγγράφως τον εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα μεριμνά για τη συμμόρφωση με τους όρους του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, κατά την περίπτωση επίσκεψης στο Δημοτικό Θέατρο – Κινηματογράφου μαθητών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων θα πρέπει να γνωστοποιούν στο αρμόδιο όργανο τα στοιχεία των συνοδών εκπαιδευτικών οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη συμμόρφωση των μαθητών τους με τον παρόντα κανονισμό.

Κάθε φιλοξενούμενη εκδήλωση δεν μπορεί να διαρκεί μετά τη 1 π.μ..

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χρήση του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου από τους προαναφερθέντες φορείς χωρίς την έγγραφη απάντηση του αρμόδιο οργάνου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, στο υποβαλλόμενο αίτημα. Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους φιλοξενούμενους φορείς ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τη χρήση του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου– Κινηματογράφου.

Στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης σε συνδυασμούς πολιτικών κομμάτων και παρατάξεων ενόψει εκλογών, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου δύναται να τροποποιηθεί δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Άρθρο 35ο : Παραχώρηση με αντίτιμο του Δημοτικού Θεάτρου - Κινηματογράφου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 192 του Ν.3463/06, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκμισθώνει το Δημοτικό Θέατρο – Κινηματογράφο σε φυσικά πρόσωπα και άλλους φορείς, με δημοπρασία ή με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το ίδιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να εκμισθώνει το Δημοτικό Θέατρο – Κινηματογράφο χωρίς δημοπρασία για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρείς μήνες για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Καθιερώνονται τέλη ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς για την διοργάνωση εκδηλώσεων τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και προβλέπεται στη διακήρυξη. Για την ενοικίαση του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου σε ιδιωτικούς φορείς συνάπτεται σύμβαση η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου και τον εκπρόσωπο του ιδιωτικού φορέα. Η σύμβαση θα πρέπει να αναφέρει κατ’ ελάχιστο τα εξής:

 • Τον φορέα που θα πραγματοποιήσει τη μίσθωση.

 • Το είδος των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται.

 • Το τυχόν αντίτιμο και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.

 • Τον ακριβή χρόνο πού θα διαρκέσει η μίσθωση.

 • Τις κυρώσεις που θα του επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης.

 • Επίσης, θα αναφέρεται ότι σε ενδεχόμενο της διαρρύθμισης της αίθουσας μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να την επαναφέρει στην αρχική κατάσταση με δικά του έξοδα μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης.

Αντικείμενα και κάθε είδους υλικά που έχει προσκομίσει στο χώρο του Θεάτρου – Κινηματογράφου ο μισθωτής, επιτρέπεται να παρακρατηθούν από το Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί οι προς αυτό υποχρεώσεις του.

Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή συνίστανται στην εξασφάλιση της χρήσης του τεχνικού εξοπλισμού ήχου και φωτισμού, την καθαριότητα, την τήρηση του κανονισμού και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Κινηματογράφου.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού από το συμβαλλόμενο ιδιωτικό φορέα είναι κύρια προϋπόθεση για την αποδοχή κάθε πρότασης ενοικίασης του χώρου.

Άρθρο 36ο : Εντευκτήριο Θεάτρου - Κινηματογράφου.

Εντός του χώρου του Θεάτρου - Κινηματογράφου, υφίσταται εντευκτήριο το οποίο παραχωρείται προς εκμίσθωση κατά προτεραιότητα στο φορέα που εκμισθώνει τον κινηματογράφο, και εν συνεχεία σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο εκμισθωτής οφείλει να τηρεί τους υγειονομικού κανόνες και τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 37ο : Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου.

 1. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους, σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ν.3730/2008, όπως ισχύει.

 2. Απαγορεύεται ρητώς, η με κάθε μέσο διάτρηση της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου για την οργάνωση παραστάσεων και κάθε άλλης εκδήλωσης. Οι συνεργαζόμενοι θίασοι και κάθε άλλος φιλοξενούμενος φορέας οφείλουν για το σκοπό αυτό να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την τοποθέτηση των σκηνικών τους. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει την άμεση υποχρέωση του υπαιτίου στην τεχνική αποκατάσταση της φθοράς ή την οικονομική της αποζημίωση και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο προς το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς

 3. Δεν επιτρέπεται η επικόλληση σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του χώρου υποδοχής και του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου κάθε είδους διαφημίσεων, ανακοινώσεων, αφισών ή υλικών προβολής των εκδηλώσεων, των θιάσων ή των φιλοξενούμενων φορέων. Τα υλικά αυτά μπορούν να αναρτώνται στον εξωτερικό χώρο του θεάτρου, σε ειδικά εκθεσιακά πλαίσια, τοποθετημένα ύστερα από τη συμφωνία και με μέριμνα του πολιτιστικού τμήματος του νομικού προσώπου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση διοργάνωσης πολιτικών εκδηλώσεων.

 4. Απαγορεύεται η πρόσθετη διακόσμηση του χώρου υποδοχής και του Θεάτρου ή Κινηματογράφου, χωρίς τη συγκατάθεση της γραμματείας του, η οποία σε τέτοια περίπτωση μπορεί να απομακρύνει τον πρόσθετο διάκοσμο.

 5. Απαγορεύεται ρητώς η τοποθέτηση πανό στην είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου – Κινηματογράφου. Η γραμματεία και οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την φύλαξή του είναι υπεύθυνοι για την άμεση απομάκρυνσή τους, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του φορέα που τα τοποθέτησε.

Κεφάλαιο 5ο

Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου Ν.Π.Δ.Δ

Άρθρο 38ο : Δημοτικό Ωδείο του Νομικού Προσώπου

Στα πλαίσια δράσης του Νομικού Πρόσωπου λειτουργούν Δημοτικά Ωδεία. Ειδικότερα, λειτουργούν

 • το Δημοτικό Ωδείο Αγ. Παρασκευής στη συμβολή των οδών Λάδωνος και Μπουμπουλίνας, το οποίο ιδρύθηκε με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ΚΑΤΕΧΝ/Δ/26315 (Φ.Ε.Κ. 698/Β’/1994)

 • η Δημοτική Χορωδία, που λειτουργεί εντός της παραχωρημένης αίθουσας εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου Κωφών και Βαρήκοων, επί της οδού Πίνδοου 27,

 • οι Μουσικές Δραστηριότητες εντός του παραχωρημένου Πολιτιστικού Κέντρου «Σταύρος Κώτσης» επί της οδού Σπάρτης 1.

Άρθρο 39ο : Σκοπός Δράσης του Δημοτικού Ωδείου.

Το Δημοτικό Ωδείο εκπληρώνει σκοπούς πολιτιστικής, πνευματικής, καλλιτεχνικής και κοινωνικής φύσεως, οι οποίοι περιλαμβάνουν κυρίως την με κάθε πρόσφορο μέσο ενίσχυση, διάδοση, ανάπτυξη, προαγωγή και προβολή της Μουσικής, ενώ προωθεί την Ελληνική Παραδοσιακή, Λαϊκή, αλλά και Σύγχρονη μουσική.

Ειδικότερα, αφορά την ανάπτυξη του μουσικού αισθητηρίου της νεολαίας του Δήμου , αλλά και την έρευνα και προβολή της μουσικής ιστορίας και του μουσικού έργου, στην ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, ασχολείται με την καθιέρωση ή/και την υλοποίηση κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως σεμινάρια, συνέδρια, μουσικά εργαστήρια, έρευνες, διαγωνισμοί, διαλέξεις, συναυλίες, φεστιβάλ, κ.λπ.

   Επιπλέον μεριμνά για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων εκπαιδεύοντας, προετοιμάζοντας και αναδεικνύοντας τους μελλοντικούς σολίστ οργάνων, μέλη ορχήστρας, δασκάλους μουσικής, τραγουδιστές, κ.λπ. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα, κλασικό, έντεχνο και σύγχρονο τραγούδι, θεωρία της μουσικής, ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση, προσφέροντας τους μια πολύ σημαντική επαγγελματική διέξοδο. Τέλος, δραστηριοποιείται με Μουσικά Σύνολα και Χορωδίες προάγοντας τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη παρέχοντας ψυχαγωγία στους δημότες με εντός και εκτός των ορίων του δήμου και συναυλίες.

Άρθρο 40ο : Σκοπός Δράσης της Δημοτικής Χορωδίας.

Η συγκρότηση Δημοτικής Χορωδίας στοχεύει στη σύνθεση μίας ή περισσότερων ομάδων χορωδίας ερασιτεχνικού χαρακτήρα . Η εκάστοτε χορωδία συντονίζεται και διευθύνεται από τον Διευθυντή Χορωδίας ο οποίος ορίζεται από το Νομικό Πρόσωπο .Κύριο μέλημα είναι η συμμετοχή και κινητοποίηση των δημοτών στην ενασχόληση με τη μουσική και συγκεκριμένα με το χορωδιακό τραγούδι.

Το έργο που συντελείται στοχεύει κατ’ αρχήν στην ίδια την καλλιτεχνική ενασχόληση και δημιουργία των ερασιτεχνών δημοτών και αφ’ ετέρου στην συμμετοχή τους για την πλαισίωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 41ο : Μαθήματα

Το ωδείο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00-22:00 και το Σάββατο 09:00-15:00 και ακολουθεί τις επίσημες αργίες όπως αυτές ορίζονται για τον δημόσιο τομέα.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Δημοτικό Ωδείο παραδίδει μαθήματα στις εγκαταστάσεις αυτής. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των μαθημάτων καθορίζεται από την Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή και τους καθηγητές, ενώ οριστικοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το διδακτικό έτος αρχίζει στις 6 Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου.

Το ωδείο, εκτός από τα μαθήματα που ορίζονται για την επίτευξη των στόχων του, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει μαθήματα ή κύκλους μαθημάτων και διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών.

Άρθρο 42ο : Εγγραφές- Τμήματα

Οι εγγραφές των μαθητών στο Ωδείο ξεκινάνε από το μήνα Σεπτέμβριο, και οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινώνονται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία επιπλέον τμημάτων, αν είναι εφικτό, ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει, κάτι που παρατείνει την πραγματοποίηση εγγραφών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στις γραμματείες των Ωδείων και του Νομικού Προσώπου, οι οποίες και γνωστοποιούν στους ενδιαφερόμενους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα απαιτούμενα κάθε φορά δικαιολογητικά γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους από τη γραμματεία. Η τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων των μαθητών του Δημοτικού Ωδείου διέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Ενδεικτικά για την εγγραφή των μαθητών απαιτούνται:

α. Αίτηση του κηδεμόνα

β. Μια πρόσφατη φωτογραφία

γ. Καταβολή των σχετικών τελών εγγραφής

Ο αριθμός των τμημάτων που θα δημιουργηθεί θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της συμμετοχής του κοινού. Ο αριθμός των μελών του κάθε τμήματος θα καθορίζεται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του κάθε τομέα αλλά και από τις απαιτήσεις της ίδιας της δραστηριότητας.

Η σύνθεση των τμημάτων των ομαδικών μαθημάτων θα γίνεται ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων και το επίπεδο τους.

Άρθρο 43ο : Δίδακτρα

Τα δίδακτρα, καθώς και τα τέλη εγγραφής και εξετάσεων των μαθητών του Δημοτικού Ωδείου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Κατά την εγγραφή, οι μαθητές καταβάλλουν, εκτός από τα δίδακτρα του μήνα, και το τέλος εγγραφής.

Τα δίδακτρα του Δημοτικού Ωδείου καταβάλλονται από τους σπουδαστές το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα όπου και γίνεται εξόφληση ολόκληρου του ποσού. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται κάθε μήνα. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εξολοκλήρου για την περίοδο των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα, κατά τις οποίες το Ωδείο, δε λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μαθητές, οι οποίοι καθυστερούν την καταβολή των διδάκτρων, ειδοποιούνται από τη γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου για την ταμειακή τους τακτοποίηση. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτό, το Ωδείο έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την παρακολούθηση των μαθημάτων στον σπουδαστή. Αύξηση διδάκτρων κατά την διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται, ωστόσο η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει τα δίδακτρα ή να παρέχει δωρεάν φοίτηση στους αριστούχους, καθώς και σε άλλους σπουδαστές, λαμβάνοντας υπόψη την όλη τους επίδοση, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για να λάβει ο μαθητής ενδεικτικό προαγωγής, πτυχίο ή πιστοποιητικό φοίτησης, πρέπει να καταβάλει τα νόμιμα τέλη (εξέταστρα) και να έχει ολοκληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δε γίνονται δεκτοί προς εγγραφή στο νέο εκπαιδευτικό έτος, δε συμμετέχουν στις εξετάσεις και δεν τους χορηγούνται τίτλοι σπουδών.

Κάθε σπουδαστής της Ανωτέρας Σχολής οφείλει να διδάξει στο Πρακτικό Διδασκαλίας του Ωδείου χωρίς αμοιβή. Απαγορεύεται στους μαθητές να διδάσκονται κατ’ οίκον από το διδακτικό προσωπικό του Ωδείου.

Μαθητής που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παρακολουθεί μαθήματα για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή ή συμψηφισμό των διδάκτρων. Μαθητής που διακόπτει αδικαιολόγητα τη φοίτησή του ή δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό φοίτησης ή να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Οι μαθητές της Φιλαρμονικής δικαιούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα του Ωδείου χωρίς την καταβολή των διδάκτρων.

Άρθρο 44ο : Φοίτηση

Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων, η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των σπουδαστών, σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε καθηγητή, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των σκοπών του ωδείου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική από τους σπουδαστές καθώς και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν, εκτός των ειδικών, όλα τα γενικά, υποχρεωτικά μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις, εφόσον επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο σπουδών. Μαθητής ο οποίος δε θα λάβει μέρος στις προβλεπόμενες εξετάσεις παραμένει στο ίδιο έτος

Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τη γραμματεία του ωδείου για την απουσία τους.

Σε περίπτωση περισσοτέρων των τεσσάρων δύο (4) συνεχόμενων απουσιών , ο Καθηγητής εισηγείται στην διεύθυνση , για την συνέχιση ή μη της φοίτησης του μαθητή και αυτή καλείται να αποφασίσει. Σε περίπτωση ανηλίκου ο οποίος πραγματοποίησε δύο (2) συνεχόμενες απουσίες, ενημερώνεται από τη γραμματεία ο γονέας – κηδεμόνας.

Μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται με υπαιτιότητα των μαθητών δεν αναπληρώνονται, ενώ με υπαιτιότητα των καθηγητών γίνεται αναπλήρωση τους ύστερα από συνεννόηση.

Οι μαθητές οφείλουν να συμβάλλουν στην διατήρηση της τάξης στους χώρους του ωδείου.

Μαθητής, ο οποίος επιθυμεί να διακόψει τη φοίτησή του στο ωδείο πριν από τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, πρέπει να καταθέσει σχετική Δήλωση και Αίτηση προς τη Γραμματεία εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διακοπή, για τη διαγραφή του υπολοίπου των οφειλόμενων διδάκτρων,

Η εξάσκηση μαθητών στο Δημοτικό Ωδείο, εκτός των ωρών διδασκαλίας, επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης και ενημέρωση της Γραμματείας εφ’ όσον δε συμπίπτουν με τα προγραμματισμένα μαθήματα.

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να δίνουν τις οριζόμενες από το Ωδείο εξετάσεις.

Οι μαθητές εγχόρδων, πνευστών και κρουστών οργάνων είναι υποχρεωμένοι να έχουν φοιτήσει μέχρι το τέλος των σπουδών τους στο μάθημα της Ορχήστρας και αντιστοίχως οι μαθητές της χορωδίας στο μάθημα της Χορωδίας.

Οι μαθητές που έλαβαν πτυχίο ή δίπλωμα και γράφονται πάλι στο Ωδείο για να επιτύχουν καλύτερο βαθμό ή βραβείο ή υποτροφία, θεωρούνται τακτικοί μαθητές και πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του κανονισμού.

Οι μαθητές προηγούμενων ετών, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Ωδείο, γράφονται υποχρεωτικά από την αρχή του σχολικού έτους και καταβάλλουν τα δίδακτρα του Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 45ο : Διδακτικές Ώρες

Οι ώρες διδασκαλίας των μαθητών χωρίζονται σε ατομικές και ομαδικές. Οι ατομικές διαρκούν από 40 έως 60 λεπτά και οι ομαδικές 50 λεπτά.

Αναλυτικά για κάθε τάξη οι ώρες διδασκαλίας είναι:

- Προκαταρκτική & Κατωτέρα:40 λεπτά (μια φορά την εβδομάδα)

- Μέση: 50 λεπτά (μια φορά την εβδομάδα)

-Ανωτέρα: 60 λεπτά (μια φορά την εβδομάδα)

Οι ανωτέρω ώρες δύναται να τροποποιηθούν όπως κρίνει η διεύθυνση του Ωδείου σε συνεργασία με το Ν.Π.

Εκτός από τις επίσημες ημέρες αργίας, τα μαθήματα μπορούν να διακοπούν σε έκτακτες περιπτώσεις από τη Διεύθυνση του Ωδείου. Για κάθε άλλη διακοπή που επιβάλλεται και δεν υπερβαίνει τις τρείς ημέρες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για μεγαλύτερης διάρκειας διακοπή απαιτείται έγκριση από το Υπουργείο.

Άρθρο 46ο : Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η πλήρωση των θέσεων του Ν.Π.Δ.Δ., για τα άτομα που απασχολούνται στο Ωδείο, γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το διορισμό και τη πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού,

Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νομικού Προσώπου είναι τα προβλεπόμενα από τα υπ’ αριθ. 37α/1987 (Φ.Ε.Κ. 11/1987, τ.Α’), 22/1990 (Φ.Ε.Κ. 7/1990, τ.Α’) και 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/2001, τ. Α’) Προεδρικά Διατάγματα, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Απαγορεύεται η πέραν του προγράμματος πραγματοποίηση ιδιαίτερων μαθημάτων από το εκπαιδευτικό προσωπικό στο χώρο του Δημοτικού Ωδείου.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου εξαιτίας σοβαρού κωλύματος και ύστερα από έγγραφη αίτηση και έγκριση του μαθητή ή / και του καθηγητή και έγκριση της Διεύθυνσης του Ωδείου, δύναται να παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα κατ΄ οίκον.

Άρθρο 47ο : Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

Προγραμματίζεται η οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή του δικού του εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού του Ωδείου, καθώς και επί τούτου προσκεκλημένων καλλιτεχνικών σχημάτων.

Η Μουσική Σχολή – Ωδείο έχει δικαίωμα να δημιουργεί δικά του καλλιτεχνικά σχήματα, όπως Χορωδία και άλλα Μουσικά Σύνολα. Η επιλογή των μελών που θα συμμετέχουν στα παραπάνω τμήματα γίνεται ανάλογα με τα προσόντα και το επίπεδο των υποψηφίων.

Συμμετοχή των μαθητών του Ωδείου σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις άλλων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της χώρας ή της αλλοδαπής επιτρέπεται μετά από ενημέρωση και σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 48ο : Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας του Ωδείου.

 • Στους χώρους του Ωδείου δεν επιτρέπεται το κάπνισμα καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες διδασκαλίας.

 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή ξένων προσώπων στους χώρους του Ωδείου.

 • Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παραμονή σπουδαστών στους χώρους της σχολής μετά το πέρας των μαθημάτων ή εκτός ωρολογίου προγράμματος.

 • Οι σπουδαστές οφείλουν να είναι κόσμιοι προς τους καθηγητές του Ωδείου.

 • Οι σπουδαστές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Ωδείου.

 • Οι σπουδαστές οφείλουν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό του Ωδείου.

 • Το Ωδείο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την ποινή της οριστικής αποβολής σε σπουδαστές που δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων αλλά και να επιβάλλει ποινές σε περίπτωση προκλήσεως φθορών στην περιουσία του Ωδείου.

 • Οι μαθητές ακόμα οφείλουν να είναι πειθαρχημένοι και επιμελείς, τακτικοί στη φοίτησή τους και να γνωρίζουν καλά τα καθήκοντα τους απέναντι στο ωδείο.

 • Τέλος οφείλουν να προμηθεύονται έγκαιρα τα εφόδια για τα μαθήματα τους (παρτιτούρες, βιβλία, κλπ).

 • Μετά το τέλος των μαθημάτων οι μαθητές υποχρεούνται να αποχωρούν από το Ωδείο

Κεφάλαιο 6ο :

Λειτουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής Ν.Π.Δ.Δ

Άρθρο 49ο : Δημοτικό Φιλαρμονική του Νομικού Προσώπου

Στα πλαίσια δράσης του Νομικού Πρόσωπου λειτουργεί Φιλαρμονική εντός του παραχωρημένου Πολιτιστικού Κέντρου «Σταύρος Κώτσης» επί της οδού Σπάρτης 1.

Άρθρο 50ο : Σκοπός Δράσης της Φιλαρμονικής.

Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση του Δήμου στις επίσημες και εορταστικές εκδηλώσεις και ταυτόχρονα η βελτίωση, προαγωγή και ανάπτυξη του μουσικού και καλλιτεχνικού αισθήματος των δημοτών που θα επιδιωχθεί με την οργάνωση ανάλογων μουσικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Η Φιλαρμονική εκπληρώνει σκοπούς πολιτιστικής, πνευματικής, καλλιτεχνικής και κοινωνικής φύσεως, οι οποίοι περιλαμβάνουν κυρίως την με κάθε πρόσφορο μέσο ενίσχυση, διάδοση, ανάπτυξη, προαγωγή και προβολή της μουσικής, ενώ προωθεί την Παραδοσιακή, Λαϊκή, καθώς και Σύγχρονη μουσική.

Ειδικότερα, αφορά την ανάπτυξη του μουσικού πνεύματος στη νεολαία του Δήμου, την έρευνα και προβολή της μουσικής ιστορίας και έργου, στην ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, ασχολείται με την καθιέρωση ή την υλοποίηση κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως σεμινάρια, συνέδρια, μουσικά εργαστήρια, έρευνες, διαγωνισμοί, διαλέξεις, συναυλίες κ.λπ.

   Επιπλέον ασχολείται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων με την εκπαίδευση σολίστ οργάνων, μέλη ορχήστρας, δασκάλους μουσικής, τραγουδιστές όπερας κ.τ.λ. Διδάσκονται όλα τα όργανα, κλασικό και ελεύθερο τραγούδι, θεωρία της μουσικής, ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση. Εκπαιδεύει, προετοιμάζει και αναδεικνύει τους μελλοντικούς σολίστ οργάνων, μέλη ορχήστρας, δάσκαλους μουσικής, τραγουδιστές, δίνοντας μια πολύ σημαντική επαγγελματική διέξοδο.

Τέλος, έχει δραστηριότητες με σκοπό την προαγωγή του μουσικού αισθήματος καθώς και την παροχή ψυχαγωγίας στους δημότες. Επιπλέον, αφορά τη συμβολή στη λαμπρότατη διεξαγωγή των εθνικών, τοπικών και θρησκευτικών εορτών αλλά και τη διεξαγωγή συναυλιών εντός και εκτός των ορίων του δήμου.

Άρθρο 51ο : Μαθήματα

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, η Φιλαρμονική παραδίδει μαθήματα στις εγκαταστάσεις αυτής. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των μαθημάτων καθορίζεται από την Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου σε συνεργασία με τους καθηγητές και οριστικοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σχολή, εκτός από τα μαθήματα που ορίζονται για την επίτευξη των στόχων της, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει μαθήματα ή κύκλους μαθημάτων, να διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών. Ειδικότερα, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων λειτουργούν :

α. Δημοτική Μπάντα

β. Δημοτική Νεανική Μπάντα

γ. Δημοτική Συμφωνική Ορχήστρα, Ελαφράς Μουσικής και Κλασικής Μουσικής

δ. Διδασκαλία θεωρητικών

ε. Μουσικός δια την εκτέλεση μουσικών συνθέσεων, συναυλιών, παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων δια πνευστών, πλήκτρων, εγχόρδων και κρουστών.

Άρθρο 52ο : Εγγραφές- Τμήματα

Οι εγγραφές των μαθητών πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινώνονται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι δημότες που έχουν κλείσει το ένατο έτος της ηλικίας τους.

Η μάθηση θεωρητικών και πρακτικής οργάνου γίνονται στο χώρο της Φιλαρμονικής εντελώς δωρεάν από αρχές Σεπτέμβρη έως τέλη Ιουλίου και σε χρόνο προκαθορισμένο και προγραμματισμένο.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Νομικού Προσώπου ή τη Διεύθυνση του τμήματος. Τα απαιτούμενα κάθε φορά δικαιολογητικά γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους από τη γραμματεία.

Άρθρο 53ο : Υποχρεώσεις Μαθητών – Εκτελεστών

Οι μαθητές όμως οφείλουν και έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε όλες τις Υπηρεσίες της Φιλαρμονικής καθώς και τις πρόβες αυτής.

Οι μαθητές και οι μουσικοί εκτελεστές οφείλουν να έχουν άψογη εμφάνιση και κόσμια συμπεριφορά όταν συμμετέχουν σε υπηρεσίες ή συναυλίες της Φιλαρμονικής, καθώς και όταν βρίσκονται μέσα στο χώρο της.

Οι μαθητές μετά το πέρας των βασικών μαθημάτων θεωρίας και μουσικής ανάγνωσης, λαμβάνουν το μουσικό τους όργανο από τον Αρχιμουσικό, σύμφωνα με την κρίση και άποψη του και συνυπολογίζοντας την ποικιλία των υπαρχόντων σε χρήση μουσικών οργάνων. Το μουσικό όργανο καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Φιλαρμονικής, την καλλιτεχνική ικανότητα του μαθητή καθώς και την προσωπική επιθυμία αυτού.

Όλοι όσοι παραλαμβάνουν ενυπόγραφα μουσικό όργανο, υποχρεούνται να το συντηρούν και να το προσέχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρχιμουσικού και του Βοηθού αυτού. Οι κάτοχοι μουσικών οργάνων που ανήκουν στο Ν.Π. απαγορεύεται να επιχειρούν διορθώσεις σε οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά παρουσιαστεί σε μουσικό όργανο, με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιμουσικού.

Σε περίπτωση βλάβης του οργάνου, το οποίο είναι και παραμένει Δημοτική περιουσία ο μαθητής – μουσικός υποχρεούται να αναφέρει αμέσως τη βλάβη. Ανεπαρκείς και ασταθείς αιτιολογίες για τη φθορά του μουσικού οργάνου, θα είναι βασική αιτία για καταλογισμό δαπάνης επισκευής, ή αντικατάστασης του μουσικού οργάνου, στον μαθητή – μουσικού ή στον γονέα – κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκου.

Επιπλέον παραλαμβάνουν δύο (2) στολές (χειμερινή και θερινή), πρέπει να τις διατηρούν καθαρές και σε άψογη κατάσταση. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγω απομακρυνθούν από τη Φιλαρμονική οφείλουν να παραδώσουν και το όργανο και τις στολές σε άριστη κατάσταση και να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τα τηρούμενα μητρώα. Το μουσικό όργανο και οι στολές παρουσίας παρέχονται προς χρήση αποκλειστικά και μόνο για την Φιλαρμονική του Ν.Π. και όχι για παραστάσεις άλλων Φιλαρμονικών.

Η υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών στις υπηρεσίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής καθορίζεται σύμφωνα με την κρίση του Αρχιμουσικού.

Οι μαθητές – μουσικού είναι υποχρεωμένοι όταν παραλαμβάνουν παρτιτούρες της Φιλαρμονικής, να τις φωτοτυπούνε και να τις επιστρέφουνε.

Οι μαθητές οφείλουν να προσπαθούν όσο γίνεται περισσότερο να διατηρούν καθαρό το χώρο της Φιλαρμονικής, επιπλέον οφείλουν να τακτοποιούν τα προσωπικά τους αντικείμενα ( όργανα, παρτιτούρες, κ.α.) έτσι ώστε ο χώρος συνολικά να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση.

Άρθρο 54ο : Φοίτηση

Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων, η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των σπουδαστών, σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε καθηγητή, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των σκοπών της σχολής.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική από τους σπουδαστές καθώς και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις που έχουν καθοριστεί την ημέρα εγγραφής τους. Οι μαθητές και μουσικοί εκτελεστές κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της Φιλαρμονικής, δηλώνουν την παρουσία τους , οι παρουσίες των οποίων αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο καταστάσεων παρουσιών

Οι μαθητές – μουσικοί για τυχόν απουσίας τους από προκαθορισμένο μάθημα, πρόβα ή υπηρεσία – παράσταση οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τον Αρχιμουσικό για την απουσία τους .

Σε περίπτωση περισσοτέρων των τεσσάρων (4) συνεχόμενων απουσιών , ο Καθηγητής εισηγείται στην διεύθυνση , για την συνέχιση ή μη της φοίτησης του μαθητή και αυτή καλείται να αποφασίσει. Σε περίπτωση ανηλίκου ο οποίος πραγματοποίησε δύο (2) συνεχόμενες απουσίες, ενημερώνεται από τη γραμματεία ο γονέας – κηδεμόνας.

Οι μουσικοί – εκτελεστές υποχρεωτικά παρουσιάζονται μια φορά την εβδομάδα για πρόβα την ημέρα και ώρα που καθορίζει ο Αρχιμουσικός. Ακόμη, θα πρέπει να συμβουλεύονται το ετήσιο πρόγραμμα υπηρεσιών που τους παρέχεται από τη Φιλαρμονική ώστε να είναι ενημερωμένοι για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επιπλέον, οφείλουν να ενημερώνονται για την ώρα προσέλευσης.

Η εξάσκηση μαθητών στους χώρους της Φιλαρμονικής, εκτός των ωρών διδασκαλίας, επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης και ενημέρωση της Γραμματείας εφ’ όσον δε συμπίπτουν με τα προγραμματισμένα μαθήματα.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο χώρο διδασκαλίας δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλοι μαθητές, μουσικοί και επισκέπτες πλην του δασκάλου και μαθητή. Ακόμη γονείς – κηδεμόνες, αλλά και γενικότερα όλοι οι επισκέπτες, θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι εκτός από τον ειδικό χώρο αναμονής δεν επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους μαθημάτων και προβών της Φιλαρμονικής, κατά την ώρα διεξαγωγής των.

Άρθρο 55ο : Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η πλήρωση των θέσεων του Ν.Π.Δ.Δ., για τα άτομα που απασχολούνται στη Φιλαρμονική, γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το διορισμό και τη πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού,

Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νομικού Προσώπου είναι τα προβλεπόμενα από τα υπ’ αριθ. 37α/1987 (Φ.Ε.Κ. 11/1987, τ.Α’), 22/1990 (Φ.Ε.Κ. 7/1990, τ.Α’) και 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/2001, τ. Α’) Προεδρικά Διατάγματα, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Απαγορεύονται η πραγματοποίηση ιδιαίτερων μαθημάτων των καθηγητών στο χώρο της Φιλαρμονικής, από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού Ωδείου. Εξαίρεση αποτελούν ειδικές περιπτώσεις όπου εξαιτίας σοβαρού κωλύματος και ύστερα από έγγραφη αίτηση και έγκριση του Αρχιμουσικού.

Άρθρο 56ο : Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

Προγραμματίζεται η οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή του δικού του εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού, καθώς και επί τούτου προσκεκλημένων καλλιτεχνικών σχημάτων.

Συμμετοχή των μαθητών της Φιλαρμονικής σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις άλλων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της χώρας ή της αλλοδαπής επιτρέπεται μετά από ενημέρωση και σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 57ο : Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας.

 • Στους χώρους της Φιλαρμονικής δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες διδασκαλίας.

 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή ξένων προσώπων στους χώρους της σχολής.

 • Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παραμονή σπουδαστών στους χώρους της σχολής μετά το πέρας των μαθημάτων ή εκτός ωρολογίου προγράμματος.

 • Οι σπουδαστές οφείλουν, κατά την διάρκεια των σπουδών τους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό της σχολής.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι επίσης η κόσμια συμπεριφορά προς τους καθηγητές της σχολής και η διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους της σχολής.

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την ποινή της οριστικής αποβολής σε σπουδαστές που δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων αλλά και να επιβάλλει ποινές σε περίπτωση προκλήσεως φθορών στην περιουσία της Φιλαρμονικής.

Κεφάλαιο 7ο :

Γενικοί Όροι – Επίλογος

Ο παρών Κανονισμός καταρτίζεται από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής έχοντας υπόψη όσα προβλέπονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία Ν.3463/2006 άρθρο 240, παρ.2.

Για το προσωπικό του Νομικού Προσώπου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3584/2007,Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Όταν άτομα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ., τότε ο υπάλληλος προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες (καταγγελία ή υποβολή μήνυσης στο Αστυνομικό Τμήμα) και η Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης του υπαλλήλου μετά από διερεύνηση του θέματος.

Για όλους τους χώρους, κλειδιά έχει μόνο το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. και κανένας άλλος. Κανένας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους υπαλλήλους στα κατά ειδικότητα και θέση εργασίας καθήκοντά τους.

Το Ν.Π.Δ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τον κανονισμό, στην κατεύθυνση πάντα της εξασφάλισης της σωστής λειτουργίας της υπηρεσίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους. Οι μεταβολές είναι δεσμευτικές, εφόσον γνωστοποιηθούν έγκαιρα. Ο κάθε χρήστης των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού καθώς και τις υποδείξεις του προσωπικού του ΔΑΠ. Από την αίτηση χρήσης και τη σχετική έγκριση του ΠΑΟΔΑΠ τεκμαίρεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού Λειτουργίας. Παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος Κανονισμού συνεπάγεται ανάκληση της διάθεσης του χώρου.

Θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας επιλύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ..

Με την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού τίθενται άμεσα σε ισχύ τα άρθρα του και κάθε τακτική που δεν προβλέπεται θεωρείται παράνομη.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.